เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ขับเคลื่อนแผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมอยู่ด้วย และเทศบาลเมืองลำพูนมีแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำคัญและความโดดเด่นของโครงการดังกล่าว คือจะสามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า รวมทั้งระบบเคเบิลใต้ดินจะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว สร้างความมั่นคงให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของ  ประชาชน