เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม. สร้างการส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่ อสม.ได้รับทราบ ซึ่ง อสม. เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของชุมชน สร้างการส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็งตลอดจนการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม. จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาสุขภาพอย่างแท้จริง เทศบาลเมืองลำพูนจึงมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นประจำทุกเดือน โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ฯลฯ  ให้แก่ อสม. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุก ลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง