เทศบาลเมืองลำพูน รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากวีซี ไหมไทย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 75 ขวด จากบริษัท วีซี ไหมไทย จำกัด เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ไว้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะมีพนักงานเก็บขนขยะในสภาวะวิกฤตที่โควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเครื่องแต่งกายที่รัดกุม โดยเทศบาลฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานทุกวัน และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากกับการคัดแยกขยะ ด้วยการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยและทิชชู หรือขยะติดเชื้อที่ใช้แล้วให้ถูกสุขลักษณะ มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนทิ้งในถังขยะสีแดงซึ่งเป็นถังขยะติดเชื้อ ส่วนหน้ากากผ้าก็สามารถซักทำความสะอาด นำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และจำนวนขยะติดเชื้อด้วย