เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ติดตามชุมชน ต่อยอดการพัฒนา “โคมล้านนา” นำคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการทำโคมล้านนาของกลุ่มอาชีพการทำโคมในชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนช่างฆ้อง ชุมชนจามเทวี ชุมชนมหาวัน ชุมชนสันดอนรอม ชุมชนสันป่ายางหลวง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชนไก่แก้ว และชุมชนศรีบุญเรือง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 เพื่อติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการทำโคมล้านนาของชุมชน เพื่อต่อยอดการพัฒนาโคมล้านนาให้มีคุณภาพ ได้มาตรการฐานการผลิต ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างแท้จริง

โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้มีการฝึกสอน ส่งเสริมทักษะการทำโคมล้านนาให้กับชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล ซึ่งเทศบาลฯ มีการประกันรายได้ โดยการรับซื้อโคมส่วนหนึ่งจากชุมชนเพื่อนำมาประดับตกแต่งเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงของเมืองลำพูน เพื่อนำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นมูลค่าทางรายได้และเศรษฐกิจให้กับชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่เป็นไปตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่พึ่งพาตนเองให้ดีที่สุด