เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ยึดหลักมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม 17 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และกำชับสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับในการเปิดภาคเรียน ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ และสถานการณ์ระดับความรุนแรงของโรค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่  1) เว้นระยะห่าง (Distancing)  ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร  2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (Mask wearing) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา  3) ล้างมือบ่อยๆ (Hand washing)  4) คัดกรองวัดไข้ (Testing) สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  5) ลดการแออัด (Reducing) ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และ 6) ทำความสะอาด (Cleaning) บริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ฯลฯ

และ 6 มาตรการเสริม  (SSET-CQ) ได้แก่  1) ดูแลตนเอง (Self care) ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น  3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) 4) ลงทะเบียนไทยชนะ (Thai chana) หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน  5) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ 6) กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค