เทศบาลเมืองลำพูน ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลโครงการ ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนโครงการ “LED Lighting Replacement Project by Lamphun Town Municipality” ของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยครั้งนี้เป็นประชุมติดตามประเมินผลโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองลำพูน เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่เดิมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้ในเขตเทศบาลฯ คือประเภทหลอดฟูลออเรสเซนต์ และหลอดโซเดียม ซึ่งใช้พลังงานในการให้แสงสว่างสูง เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ LED ที่เปลี่ยนทดแทน นอกจากมุ่งเน้นประโยชน์การประหยัดพลังงานแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสรุปการเปลี่ยนหลอด LED ช่วยประหยัดค่าไฟต่อปีประมาณ 62.50 % และหากประมาณการชั่วโมงการทำงาน 12 ชั่วโมง/วัน เปิดใช้งาน 365 วัน/ปี คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 36 ตันคาร์บอนออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 252 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตของโครงการ 7 ปี ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เมืองลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่ และก้าวไปสู่การเมืองคาร์บอนต่ำ (low-carbon city) อย่างยั่งยืน