เทศบาลเมืองลำพูน ตัดแต่งต้นไม้ เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูนให้มีความสวยงาม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ตัดแต่งต้นไม้ตลอดแนวถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ให้เจริญเติบโตในทิศทางที่สามารถควบคุมได้ สร้างความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารให้สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลฯ มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวสายไฟเพื่อให้ต้นไม้และระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านเรือนและประชาชน