เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการ/ครุภัณฑ์ เพื่อบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ