เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรผู้บรรยาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน นำโดย อาจารย์ ดร.จินดา  น้าเจริญ และอาจารย์ดวงใจ  เนตรตระสูตร  เพื่อให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย  โดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมโครงการฯ พร้อมมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้รับการอบรม ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสืบไป