บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ยึดหลักมาตรการคุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ต้อนรับเปิดภาคเรียนวันแรก วันที่ 14 มิถุนายน 2564  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ปฏิบัติตามมาตรการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่  การคัดกรองวัดไข้, การเว้นระยะห่าง, การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา, การลดการแออัดในชั้นเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องกินอาหาร ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19