เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลหมุนเวียนขยะที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดเป็นทุน

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมในพิธีทางศาสนา นำขยะรีไซเคิลมาจัดทำเป็นผ้าป่าถวายทาน ณ วัดจามเทวี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Clean Lamphun”ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 ต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูนจึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูนในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน อาศัยความร่วมมือของประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 17 ชุมชน วัด สถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกทิ้งแบบไร้ประโยชน์ นำมาบริจาคให้กับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรวบรวมไว้นำร่วมในกิจกรรมผ้าป่าขยะ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกจำหน่าย รายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯ ส่วนหนึ่งสำหรับใช้บริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป