เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกอาชีพ และอุปกรณ์การศึกษา

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม และกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกอาชีพและอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายปิยะพงศ์ ภูมิวนาดอน  อาศัยอยู่ในชุมชนไก่แก้ว ได้รับอุปกรณ์การทำโครงโคมล้านนา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว, 2. ด.ญ.กุลณารี อินทะชัย  อาศัยอยู่ในชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ได้รับอุปกรณ์การศึกษา เพื่อการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนและเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 3. ด.ช.เนหะมีย์  วิโรจน์แก้วกาญจน์ อยู่ในชุมชนชุมชนสันป่ายางหลวง ได้รับนมและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน