เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสัมมนาออนไลน์ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ นำเสนอนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและการศึกษา ให้กับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจัดสัมมนาออนไลน์การนำเสนอโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิ่นนำร่อง ภายใต้โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการด้านการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่ของตน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ อาทิ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันได คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมีหน่วยงานที่ร่วมการนำเสนอโครงการทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, เทศบาลเมืองบางกะดี จ.ปทุมธานี, เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จ.เชียงราย, เทศบาลเมืองนราธิวาส, เทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จ.นครสวรรค์, องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จ.เพชรบุรี, เทศบาลนครยะลา, เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์, และเทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน นำเสนอโครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดแรกจีโอ เอมีเลีย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและการศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เป็นการจัดกิจกรรมแบบโครงการที่แสดงออกทางความคิดและภาษาด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจอย่างลุ่มลึกจนเกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย โดยมีมุมกิจกรรมที่จะให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นทักษะกระบวนการทางความคิด การวางแผน และการคาดคะเนคำตอบ โดยเด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้ตามความต้องการของตัวเอง ส่งผลต่อการเรียนรู้ และซึมซับความรู้ที่หลากหลายจากสิ่งรอบตัว เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึกจากเรื่องที่เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันกำหนดขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีขีดจำกัดทางความคิด โดยครูและผู้ปกครองจะต้องมีพื้นฐานความเชื่อว่า เด็กปฐมวัยทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ซึ่งเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเด็กปฐมวัยออกมาได้อย่างเต็มที่ และมองความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นศักยภาพที่สามารถงอกงาม และเติมเต็มซึ่งกันและกันได้

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????