ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ชุมชนน่าอยู่ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมือง ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เรื่องชุมชนน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ณ บริเวณซอยจ่าเจง ชุมชนจามเทวี จ.ลำพูน ที่มีการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ สร้างเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากเทศบาลเมืองลำพูนได้พาชุมชนไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว จ.เชียงใหม่ ที่มีการจัดทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือน ชุมชนจึงนำมาปรับใช้ โดยเทศบาลฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์บ่อซีเมนต์ในการทำปุ๋ยหมัก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตบนฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาชุมชนเกิดการต่อยอดพัฒนานำปุ๋ยหมักใช้ปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างความสวยงามร่มรื่นในชุมชน จนได้รับรางวัลชนะเลิศถนนน่ามอง และในช่วงนี้ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ชุมชนยังสามารถนำผักสวนครัวในบ้านมาประกอบอาหาร ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ตลอดจนแบ่งปันพืชผักสวนครัวให้เพื่อนบ้าน เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ทำให้ประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน ขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ และสิ่งสำคัญคือเป็นการสร้างชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน