เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามความร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการร่วมดำเนินการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามความร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการร่วมดำเนินการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองลำพูน