เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลช้างเผือก แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวจุไรภรณ์ โสตถิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน (Free WIFI) ของเทศบาลเมืองลำพูน ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก ทั้งแนวทางการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข และข้อจำกัดของการให้บริการอินเตอร์เน็ต ของเทศบาลเมืองลำพูนที่ผ่านมา

จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้นั่งรถไฟฟ้า เพื่อเยี่ยมชมจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต (Free WIFI) จำนวน 3 จุด ได้แก่ วัดสันป่ายางหลวง, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร และคุ้มเจ้ายอดเรือน ซึ่งเป็นจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งจากทั้งหมดจำนวน 14 จุดของเทศบาลฯที่ให้บริการกับประชาชน โดยเทศบาลได้ให้คำแนะนำ พร้อมวิธีการต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและปรับใช้กับบริบทพื้นที่ของเทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนชนนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ทั้งยังช่วยลดความเหลือมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนทุกระดับ รวมถึงสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตให้กับเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป