เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชน และสรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนเป็นการประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตัวแทนชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก