เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านจัดการสุขภาพวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพวิถีใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพและประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ให้เกิดการพึ่งพาตนเองหรือการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อสม. มีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและดูแลควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน ความร่วมมือของประชาชนและการจัดการของชุมชน จึงเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันและการสร้างกลไกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อีกทั้งหลักการดําเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คือ ชุมชนต้องคิด วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการ ร่วมกันสร้างกิจกรรมการดําเนินงานด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนอย่างแท้จริง