เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยการนำพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทำอย่างไรให้ชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต” ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สังกัด เทศบาลเมืองลำพูน ได้สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน