เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารและออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ที่มีสาเหตุที่ซับซ้อนและมีปัจจัยเกื้อหนุน ทั้งด้านพันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดโรคอ้วน ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่หรือบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป นอกจากนี้สภาวะแวดล้อมสังคมที่เร่งรีบส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เช่น การเร่งรีบทำงาน การบริโภคอาหารโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย เกิดภาวะความเครียด ฯลฯ

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จึงมีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยหลักการ 3 อ 2ส  ได้แก่ 1.อาหาร ทานอาหารแต่พอดี งดทานอาหารหวาน มัน เค็ม ควรมีผักหรือผลไม้ในอาหารทุกมื้อ 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ วันละครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน และ 3.อารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใส พักผ่อนให้เพียงพอ และ 2ส. คือ ไม่สูบบุหรี่ และลดการดื่มสุรา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งการค้นหาข้อมูลสุขภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ลดภาวะความเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมระบบสุขภาพที่มั่นคง อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ