เทศบาลเมืองลำพูน ระดมความคิดเห็น ยกระดับแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สู่เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางในการดำเนินงานพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ให้มีศักยภาพสู่ระดับสากล โดยมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนำร่อง 2 กลุ่ม คือ แหล่งเรียนรู้ธนาคารขยะ เทศบาลเมืองลำพูน และแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนจามเทวี

โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สานพลังร่วมระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้เอง และยกระดับสู่เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง