เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามสอบทานกองทุนสวัสดิการ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามสอบทานกองทุนสวัสดิการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน และรับการตรวจติดตามการสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการกองทุนฯ อาคารศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

โดยการตรวจสอบทานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผ่านเกณฑ์ในทุกหัวข้อการประเมิน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของภาคประชาชนที่สานพลังร่วมกับภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสวัสดิการชุมชน คือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน หมายรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน