เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหารเทศบาล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหารเทศบาล โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินโครงการตามนโยบายและงบประมาณ จัดขึ้น ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีบรรยายเพิ่มพูนองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย โดย วิทยากรจากศาลปกครองเชียงใหม่  นายสาธิต  วงค์ชัย พนักงานคดีปกครองเชี่ยวชาญ บรรยายสรุป ๓ หัวข้อ ดังนี้

  1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. 2542
  2. พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  3. พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.  โดย นางสาววิศรา  รัตนสมัย  ผู้อำนวยการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนและนางปิยนันท์  ราชธานี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน ได้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน ประกอบกับเพิ่มพูนความรู้ในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล