เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สร้างการส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารคุณธรรม36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่ อสม.ได้รับทราบ เช่น การตรวจหาน้ำตาลปลายนิ้ว การวัดความดันโลหิต การหาค่า BMI โดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ตลอดจนความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเทศบาลฯ มีการจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพตนเองและเพื่อนบ้านสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน