เทศบาลเมืองลำพูน ติดตามตรวจสอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานต้นสังกัดการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา และทำวิเคราะห์และสังเคราะห์

ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป