เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ส่งเสริมอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์  เทศบาลเมืองลำพูน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และแกนนำนักเรียน เรื่องห่วงโซ่ความปลอดภัยด้นอาหาร From Farm to Table และให้ความรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมีตกค้างในพืชผัก การตรวจสารเคมีโดยใช้ชุดทดสอบ โดยมีนายนฤพล วัฒนภาพ จากมูลนิโครงการหลวง
จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร และให้ความรู้เรื่องแนวคิดเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยมีนางสาวสาวิตรี หลีศิริ จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดบ้านห้วยเดื่อ จ.ลำพูน เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์  เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป