เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ เรื่อแจ้งแผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งแผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

  2. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า (ฉบับเดิมที่จะหมดอายุ ในปี 2564)

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดมีข้องสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน โทรศัพท์ 053-512000 ในวันและเวลาราชการ(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)