เทศบาลเมืองลำพูน ขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 64 พร้อมอำนวยความสะดวก ‘ชำระภาษียุคใหม่ระบบออนไลน์’ ปลอดภัยไม่เสี่ยงโควิด

กองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ออกไปอีก 2 เดือน

เทศบาลเมืองลำพูน จึงประกาศขยายกำหนดเวลา โดยการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี  พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึงเดือนกรกฎาคม  2564 และการผ่อนชำระภาษีฯ ขยายเวลาดังต่อไปนี้ งวดที่หนึ่งภายในเดือนกรกฎาคม 2564, งวดที่สองภายในเดือนสิงหาคม 2564 และงวดที่สามภายในเดือน กันยายน 2564 ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 และการแจ้งเตือนรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนกันยายน 2564

ซึ่งเทศบาลฯ มีบริการเพิ่มช่องทางการชำระภาษียุคใหม่ระบบออนไลน์ ปลอดภัยไม่เสี่ยงโควิด สำหรับผู้ที่ไม่สามารถติดต่อที่สำนักงานเทศบาลฯ หรืออยู่ต่างจังหวัด โดยการโทรศัพท์แจ้งชื่อ –สกุล เพื่อเช็คยอดจำนวนเงินค่าภาษี และสามารถชำระภาษี โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-00031-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหลังการโอนชำระภาษีแล้ว ต้องแจ้งจำนวนเงิน วัน เวลาที่โอน และชื่อผู้ชำระภาษี ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-511013 ต่อ 119, 061-8384530, 086-4214913 หรือแจ้งทางไลน์กลุ่มงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ID : 0618384530 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ยังมีจุดบริการชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการชำระภาษีระบบออนไลน์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน