เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เตรียมนำไปถวายวัด สืบสานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพการทำเทียน ของชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม เพื่อเตรียมนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลฯ สืบสานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งการหล่อเทียนพรรษามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เทศบาลฯ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาให้ดำรงอยู่สืบไป