เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้า  ส่วนราชการภายนอก และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (​COVID-19) เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาของนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน และนำเสนอสรุปผลความต้องการของประชาชนจากการประชุมประชาคมแผนชุมชน โดยกองสวัสดิการสังคม ตลอดจนมีการนำเสนอการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนและประชาคมท้องถิ่นได้ร่วมกันเสนอปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องนโยบายและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมครั้งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน