ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองลำพูน