เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4/2564 ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ การติดตามประเมินผลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการ​นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนัก ต้องอาศัยมาตรการในการป้องกันที่เข้มข้น สร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพที่เท่าทันสถานการณ์อย่างเป็นระบบ โดยให้หน่วยงานภูมิภาคพัฒนากลไกระดับพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของภาคสังคม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ