เทศบาลเมืองลำพูน ยกระดับความรู้แกนนำสุขภาพ อบรมการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ภัยร้ายใกล้ตัว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มแกนนำสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3อ 2ส เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุการเกิดโรค วิธีรักษา และวิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ โดยมี นางสาวณปภัช. ธรรมรัตนเกษม และนางถนอมขวัญ พฤกษาพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้

ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นต้นเหตุของอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ควรป้องกันก่อนการเกิดโรค คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดเกิดการตีบหรืออุดตัน โดยการตรวจเช็กสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง การควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหารให้สมดุล หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มัน รับประทานผัก ผลไม้อย่างสม่ำเสมอ และออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน รวมทั้งงดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่หากเป็นป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจแล้ว แพทย์จะรักษาโดยใช้ยา ซึ่งจำเป็นต้องติดตามผลและใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี