เทศบาลเมืองลำพูน ต่อยอดพัฒนาการทำโคมล้านนาสวยงาม ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพและพัฒนารายได้แก่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพการทำโคมล้านนา (โคมผัด) ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสร้างอาชีพรองรับการจัดกิจกรรมเทศกาลโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูน

โดยเทศบาลฯ มีการส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนาให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมสร้างทักษะการทำโคมล้านนา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล ซึ่งเทศบาลฯ มีการประกันรายได้ โดยการรับซื้อโคมส่วนหนึ่งจากชุมชนเพื่อนำมาประดับตกแต่งเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงของเมืองลำพูน และครั้งนี้เป็นการต่อยอดพัฒนาการทำโคมสวยงาม รูปแบบโคมผัด ซึ่งมีลักษณะพิเศษ รูปทรงกระบอก สามารถหมุนได้  โคมผัดจึงเป็นโคมที่ต้องทำด้วยความละเอียด และประณีตอย่างมาก และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำโคมล้านนา สามารถนำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นมูลค่าทางรายได้และเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างความยั่งยืน