เทศบาลเมืองลำพูน จัดสัมมนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล สร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการสัมมนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะในการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่าย จากนั้น นางทานตะวัน อินจันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ 2561 และได้รับเกียรติจาก นายธิติพงศ์ ปุตตากลม วิทยากร บรรยายเกี่ยวกับการรู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริงในสถานการณ์โควิด-19 และการตระหนักรู้พิษภัยของสื่อออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ในเขตเทศบาลฯต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภา  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา