เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรม ‘นวดเพื่อสุขภาพ’ เสริมสร้างทักษะการแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพแบบวิถีชุมชน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกกิจกรรมนวดกายสบายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ

ซึ่งการแพทย์แผนไทยนอกจากเป็นการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยแล้ว ยังช่วยทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ำลง เนื่องจากการแพทย์แผนไทยเป็นแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งผสมผสานกับวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพแบบคนไทย มีการใช้ยาสมุนไพรในท้องถิ่น การประคบสมุนไพร การนวดไทย ซึ่งการอบรมให้ความรู้เรื่องการนวดเพื่อสุขภาพครั้งนี้ จะทำให้อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ในการนวดแผนไทยและสามารถนำการนวดแผนไทยไปใช้ดูแลคนในครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบ เป็นการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นได้