เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ใช้เรือกำจัดวัชพืช กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง บริเวณหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำ เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หากแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทำให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งขัดขวางประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

ซึ่งเทศบาลฯ มีการดูแลและกำจัดวัชพืชน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพืชน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ อันเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และมีแผนงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำกวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ซึ่งการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นหนึ่งในมาตรการในการบริหารจัดการน้ำควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลเวียน การบริหารจัดการน้ำทำได้สะดวกทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานอีกด้วย