เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงทางเดินเท้า ส่งเสริมการเดินในที่สาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่สะดวกและปลอดภัย

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไหลทางเดินเท้าหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อดูแลรักษาบริเวณผิวทางและไหล่ทาง ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการทรุดตัวของดิน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณหลังศูนย์บริการท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม เพื่อพัฒนาปรับปรุงทางเดินเท้า ซึ่งพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง อย่างเช่น คนแก่ เด็กเล็ก คนพิการ ให้สามารถใช้ทางเดินเท้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และน่าใช้งาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเดินในที่สาธารณะ ส่งเสริมด้านสุขภาพ ช่วยพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนภายในเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อนขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้บริการทางเดินเท้าได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ทั่วถึงเท่าเทียม