เทศบาลเมืองลำพูนประชุมผ่านVideo Conference การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทดีเลิศ ในรอบสุดท้าย

เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยนำเสนอนวัตกรรมพร้อมชี้แจงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ในการตรวจประเมินผลงานในรอบสุดท้ายของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และข้าราชการได้รับฟังหลักเกณฑ์การประเมินที่สำ คัญ จากนั้น นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน “นวัตกรรมการเข้าถึงบริการสาธารณะวิถีใหม่ ในภาวะวิกฤติ covid–19” เป็นนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาหรือบริบทของชุม ชนที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (covid–19) นับเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่นั้นมีประสิทธิภาพรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ  รวมทั้งการพลิกวิกฤติต่างๆให้เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564