เทศบาลลำพูน ร่วมประกาศเจตจำนงบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน

วันที่16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทั้ง 58 แห่ง เข้าร่วมประกาศเจตจำนงในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน และประธานชมรม STRONG ต้านทุจริตจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตจำนงการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นที่เน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงนโยบายของจังหวัดที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม ตลอดจนแก้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่  โดยร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบ และภาคส่วนต่าง ๆในสังคม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการกระทำทุจริตให้เป็นศูนย์  พร้อมกล่าวย้ำว่าการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น ถือเป็นการให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชน  ที่จะยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ยอมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ