เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีมาก พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 ระดับดีมาก  (G เงิน) จากโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง  ต่อเนื่อง

ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสำนักงาน ลดใช้พลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน