เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมความรู้สู้ภัยโควิด-19 ให้แกนนำชุมชน สร้างสังคมตื่นรู้ความเสี่ยงในพื้นที่ และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนและกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รอง นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการอบรม และมีนายแพทย์ศิริพัฒน์ โอกระจ่าง นายแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย จากนั้นเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัว การเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาด รวมทั้งแนวทางการประสานงานเมื่อบุคคลในครอบครัวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโควิด-19 โดยวิทยากรศูนย์บริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เทศบาลฯ เร่งดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งขยายวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งแกนนำชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดภัย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการดูแลตัวเอง และการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้ว ยังจะช่วยให้เข้าใจถึงประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การดูแลจิตใจของตัวเอง การรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องกับคนในชุมชน และการไม่ตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค ชุมชนตื่นรู้สถานการณ์ความเสี่ยงในพื้นที่ และวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ