เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564  ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อติดตามเรื่องการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การจัดการเศษใบไม้ ขยะอินทรีย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกิจกรรม 4 pillar ลำพูนโมเดล ภายใต้หัวข้อ ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้การประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างยั่งยืน