เทศบาลเมืองลำพูน อบรมการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสังคมเท่าเทียม นำท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสังคมเท่าเทียม โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นธรรม คือการไม่เข้าถึง โอกาส ทรัพยากร สิทธิ ซึ่งรากเหง้าปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วความเหลื่อมล้ำเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชาติพันธุ์ สีผิว เพศสภาพ ถิ่นที่อยู่อาศัย อายุ สังคม โอกาส และรวมถึงความเหลื่อมล้ำในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เราจะเห็นความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนตั้งแต่การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อุบัติขึ้นทั่วโลก ทำให้สังคมในทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่ากัน ความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข ด้านการจัด สวัสดิการของรัฐ ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือความท้าทายที่เทศบาลเมืองลำพูนและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีนโยบายที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชากรสามารถก้าวผ่านปัญหาวิกฤตทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมไทยกลับมาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เข้มแข็ง ทั่วถึง และยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว