เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับ สปสช เขต 1 ขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)เขต 1 เชียงใหม่ ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเทศบาลเมืองลำพูน มีศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ ที่เปิดให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นการบริการด้านสุขภาพของรัฐที่ให้กับประชาชน เพื่อได้รับการประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน