เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Application Zoom Meeting ทั้งนี้ในมติที่ประชุมมีการแต่งตั้ง นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง และนายบุญเกื้อ พาเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็น ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันอออ และมีมติเห็นชอบรับสมาชิกใหม่ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ เทศบาลตำบลดงคอน จ.ชัยนาท, เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ จ.สุพรรณบุรี, เทศบาลตำบลหินกอง จ.ราชบุรี, เทศบาลตำบลสมหวัง จ.พัทลุง, เทศบาลตำบลท่ามะพลา จ.ชุมพร, เทศบาลตำบลลำไพล จ.สงขลา, เทศบาลตำบลเวียงตาล จ.ลำปาง, เทศบาลตำบลแก่นฝาง จ.ขอนแก่น, เทศบาลตำบลดอนโมง จ.ขอนแก่น, เทศบาลตำบลนาขาม จ.กาฬสินธุ์, เทศบาลตำบลบ้านเต่า จ.ชัยภูมิ และเทศบาลตำบลไฮหย่อง จ.สกลนคร