เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย ตลาดวัดไชยชนึก ต่อยอดโครงการอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health เพื่ออาหารสะอาด ปลอดภัย

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหาร-แผงลอย ของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ (ตลาดวัดไชยชนึก) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เขียง ช้อนส้อม และมือของผู้ที่สัมผัสอาหาร สร้างมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายอาหารความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร ภาชนะที่ใส่อาหาร รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปรุงอาหาร คำนึงถึงความสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน รวมทั้งเน้นย้ำการห้ามใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ตลาดวัดไชยชนึก

ทั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health ซึ่งจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ (ตลาดวัดไชยชนึก) เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีหรืออาหารที่จำหน่ายในแผงลอยที่ตั้งริมฟุตบาท ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ เทศบาลฯ จึงมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่น ๆ เป็นประจำ เพื่อยกระดับอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและมีความปลอดภัย