นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  ร่วมกับ นายสิริวุฒิ คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลเมืองลำพูน  ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1.  เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุภาวดี  นักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร  อาศัยอยู่ในชุมชนประตูลี้
  2. เด็กชายนันทพงศ์ งามประไพพรรณ  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อาศัยอยู่ในชุมชนไก่แก้ว
  3. นายอรรถชัย ลักธิ นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน   อาศัยอยู่ในชุมชนไก่แก้ว
  4. เด็กหญิงธัญญารัฐ  พินขัติยะ นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร  อาศัยอยู่ในชุมชนไก่แก้ว
  5. นางสาวจิรัชยา  สุภาศรี นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร อาศัยอยู่ในชุมชนหนองเส้ง

พร้อมกันนี้ ยังมอบนมและอุปกรณ์การศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองของเด็กด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอีกทางหนึ่ง