โครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระราชดำริ”