เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และยกเว้นค่าธรรมเนียมฯบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ออกให้บริการรับชำระ  ค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม -6 สิงหาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ ร้านค้า แผงลอย ในเขตเทศบาลลำพูน ซึ้งผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้า จะต้องขอรับใบอนุญาตเป็นประจำทุกปี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเคร่งครัด และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงมีประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ เพื่อเป็นการควบคุมการจำหน่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีการรักษาความสะอาด และป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน